గింజలు నాటి ట్రై చేశాను,జామ results చాలా బాగుంది #organicfruits #terracegarden

20బాగా కాపున్న చెట్టు చూసి గింజలు తీయట మువలన result బాగుంది. ఏ విత్తనాలు ఐన ఇలా…

source

Leave A Reply

Your email address will not be published.